2022-11-13

ەڤڵی ێیی ی ە ەڵی ەەی Әێی ی ەەەە

2022-8-16

ەۆەی ەی ȡ ڵیی ڕǐەیی ی ڕҐی یۆیی ە ڕҐی ەە

2022-02-16

ڕǐەیێی ە ەە ە ڕیی ϐەی یڵی

2022-02-15

ەیی یۆیی ۆ ی ەەی

2022-02-04

ەێ ۆ ی ǘ јی

2022-01-28

ۆیی ە

2021-08-16

Ӂ ێی ۆ ە یەەی ە ەۆەی ١٥ی ەیی یۆیی ڕەە

2021-08-16

ەیی یۆیی ەۆەی ١٦ی

2021-08-15

Ԙۆێ ١٥ی ȡ ڵڕۆی ڕǐەیی ی ڕҐی

2021-08-14

ەیی یۆیی ەۆەی ی ێی ەێەە

2021-04-30

ەەی ە ێێ ۆی ڕϐەیەێ

2021-03-16

ەڵەە ە ییی ە یی ێ ەێێەە

2020-12-07

یی ە ی ۆێی ەڵ ەەی

2020-11-14

ەсی ەێ ە ەیە ەсی

2020-11-06

ە ەڕی ǘی ەʘەە ەڕێەە

2020-08-20

ەیی ەەی ێ ە ۆەی ەی

2020-08-16

ەیی ی ێԘەی یی ەۆەی ەی

ەیی ی ەەۆیی ەۆە ەی

ەیی ەەی ەی ەۆە ەی

ەیی ی ڕۆی ەەۆ ەۆە ەی

2020-08-15

ەیی ەۆی ی ەەی ەۆە ەی

ەیی Әێی ی یەێیی ەەەیی ەۆەی ەی

2020-08-15

ڕǐەیی ەەی یی ەۆەی ەی

2020-08-10

ەیی یۆیی ۆ Ϙ

2019-08-15

ەیی یۆیی ەۆەی ٢٥ی ەێ

ڵیی ǐەیی ی Ґیی یۆ ێ

2019-05-31

یی یۆیی

2019-05-29

Ԙјێی ۆ ǘی ی 坘ی

2019-05-01

ۆی ی ێ یۆ ێ

2019-03-20

ێی ەۆ ڵی ێ یۆ ێ

2019-03-04

ی ەەی ڵیی ǁەڕیی یۆ ێ

2019-01-26

ڕەیی ەڵ ی ј ەۆ ێێ

2018-12-21

ەە ڵی ێ

2018-08-16

ێی јی ۆ ە ەیەی یۆیی ۆەیە

2018-08-15

ەی ȡ ۆی ەڵێی ەەۆی ڵʁێییە

ەی ȡ ۆی ەڵێی ەەۆی ڵʁێییە

2018-07-16

ێ ە ەڤەی ی ەەڕی ۆەە

2018-07-15

ی ۆێەی ی ێޡ ەیە

2018-06-03

ەێ јی ە ǘی ەەێ

2018-05-31

ەیی یۆی

2018-03-18

ە ǐیјی ەی ەۆ ۆیی یە

2017-08-15

ەی ۆی ǐەیی Ґی ڕیی ەەۆییە

ەی ۆی ǐەیی Ґی ڕیی ەەۆییە

2017-05-01

یەی ی ۆی ەی ی ۆ ەەڤی یۆ ێ

2017-04-22

ۆی ۆەەی ی یۆ ێ

ۆی ۆەەی ی یۆ ێ

2017-03-05

ی ەەی ڵیی ǁەڕی یۆ ێ

ی ەەی ڵیی ǁەڕی یۆ ێ

2017-01-22

یی ەی ۆی ە ییی ەێێەە

2016-12-12

ەیی یۆیی ۆ ی ەەʘێی

2016-11-27

ی Ґی ڵیی ی ێی یۆ ە

2016-09-04

Әێی ی ڵیی ی ێҐ یۆ ە

2016-08-24

ەԘјێی ی јی ۆ ێ ǘی ۆی ی ەەی

ǐەیەە ە ی ی ێ

 2016-08-15

Ԙۆێ ەی ȡ ڵڕۆی ǐەیی ی Ґیی

ǐەیی ەۆەی ڵیی ǐەی ە ی ی ێ

2016-08-10

ییە ڕۆ ی ە ەڕیی ڵ ەە ەڵی ەی ێەڵەێ

I                                                                                                                             2016-07-02

ەەی یی ەјی ە ێیەیە ەێ ێҐی ێȘێ

02-05-2016

یە ەڵەەە ەە ڕەە

01-05-2016

ۆی ی ێ ەەی ی یۆ ێ

14-04-2016

ە ڵیی ی ە ەێ ەی ϐە Șێ

04-04-2016

ێی ە ەی ێەیەی ەێی یڵی ۆ ە

31-03-2016

ەیی یۆیی ۆ ی یی

16-03-2016

ەڵەە ەی ǘەی

2016-01-04

ێی ێی یە ەی ی Ґی ە

2016-01-03

ێی ەی ی Ґی ە

2016-01-01

ڵی ێ یۆ ێ

2015-10-24

ی Ґی یی ە ەەە ە

2015-10-11

ǐەیی ەەی یی ەە ە ۆێ ێێە

2015-09-27

ەەی ەەی ۆەی ڤی ی ەەە

2015-09-14

ەێی ەی ێ ە ە ەەیەە

2015-09-13

ǐەیی ۆەی ەە ە ەی ەی ی ەە ە ەڵی ڤیی ی

2015-09-05

 ەیی یۆیی ۆ ی ێҐی

2015-08-26

ێی Ґی ەی ەەی یی ەی ە

2015-08-15

ڵ ۆ Ґی ە ڵیی ǐەیی

2015-08-01

ǐەیی ی Ґیی ەێە ە ەی ەڕۆی юێی јی

2015-07-26

ەڵەی јی ی ەە ەەی

08-06-2015

ەјەی ǘ ە ی یۆ ێ

07-06-2015

ێԘە ە ییی ە ی ەەی

01-06-2015

ەیی ەەی یی ەۆەی ەی ڵیی ەی یەێیی ییی

27-05-2015

јی ە ێی یی ڵ ەە ەڕ ە ەۆێ

17-05-2015

ە یەی یی ǐەیێی ە ڵ ەەەە

10-05-2015

ە ٢٥٦ی ەەەی ۆی ە ەە ەەی ێەەە

04-05-2015

ǐەیی یەی ی ەەۆی

30-04-2015

یەی یѡۆی ی ێ ەەی ی یۆ ێ

29-04-2015

یی ǘی ەە ە ۆی ە ەەی ەڤە

23-03-2015

ێی ە ەی ەۆی ەی ێی ە

22-03-2015

ەی ەیی ە یەی یی ە ەەۆی ە ێە

15-03-2015

ەۆەی ی ەەی ڵیی ییی ەڵەە ەەیە ەەە ۆۆەی ەڵی ە ی ەێ ە

13-03-2015

ǐەیێ ەە ە ەڵȎ ە ۆی یە

11-03-2015

ە ڵیی Ґјی ی ەێѡ یەە ییە ەیەیە ڵەەەە

09-03-2015

ێەѐە ێی ێ ۆ ە ەەی ەێ

08-03-2015

ە 255 ی ەەەی ۆی ە ەە ەەی ێەیەە

15-02-2015

ی ۆ ۆە ە ڵڕۆی یێڕی ی

11-02-2015

ێی ی یەێی ەی ی Ґی ە

11-01-2015

ە ٢٥٤ی ەەەی ۆی ە ەە ەەی ێەیەە

29-12-2014

ەەی یی ی Ґیی ەەیە ڵ ەەە

21-12-2014

ە ٢٥٣ی ەەەی ۆی ە ەە ەەی ێەیەە

24-11-2014

ەەی یی ەیێی ەەۆی ۆ یەێیی ییی ەە ە

19-11-2014

 ǐەیێ ەە ە ەیەەەی ی ەێ

16-11-2014

 یە یە ۆەەە ی ەی ۆەی ەەەیی ەە

10-11-2014

ێەیەی یە یە ۆ یی ە ۆی ێی ە ەۆی ۆی ۆێ ە

29-09-2014

ۆ یی ە ۆێ ی یەی ی ەیەیە ڵ ەەەە

22-09-2014

ەەѐی ە ۆی ی ێ ەێ

19-09-2014

ڵ ە ەۆی ۆی

06-09-2014

ی یەی یی ǐەیێ ڵ ەەەە

02-09-2014

یی ەی ێ ی Ґی ی ۆۆیی

14-08-2014

ڵ ۆ Ґی ە ڵیی ǐەیی

10-08-2014

ە ێەѐەی ێҐی ە ǘی ی ەەی

27-07-2014

ǐەیی ەی   یەە ییەی

08-07-2014

  یی ە ۆی ەەی

03-07-2014

  یی ە ەڕێەی یۆ ǐەیی ەڵەی ەەۆی ەەی

01-07-2014

  ی ەەۆیی یی ە ەڵێی ەۆی ەێ ە

29-06-2014

  ەڤڵ ێ ەە ەە ە ەی ێی ە ەەی ەێ

18-05-2014

  ە ٢٥٢ی ەەەی ۆی ە ەە ەەی ێەیەە

01-05-2014

  یە یѡ ۆی ی ێ یۆ ێ

 

02-04-2014

  ەیی یۆیی ۆ ی ی یی ەۆەی ەјەی ە ەڵȎە

26-03-2014

  ەیەی ە ۆ ǘ ەی ەی

23-03-2014

ێی ی Ґیی ەی ی ە ە

12-03-2014

  ی یی ەی ییی ە ەی ەڵی ەێ

05-03-2014

 Ԙۆ ێ ی ێیەی ڵیی ǁەڕی

19-02-2014

ەەی یی ǐەیێ ەە ە ێی ǘی ی ڵ ەەە

17-12-2013

ێی ی Ґی ەی ەەی یی ەی ە

12-12-2013

ەیی یۆیی ۆ ی ەەʘێی

10-12-2013

ێی ەی ی ێۆی ی ێ ە

09-12-2013

ێی ەی ی ێۆی ە

11-11-2013

ۆی ەەەە ۆیی ی ۆی ەێێ

29-09-2013

ǐیی ی Ґی ǘی ڵȎی ی

31-08-2013

یی ١١٤ ەی ۆی ڵ ەەە

16-08-2013

ە ڵیی Ґییǡ یەە ییە یۆیی ە ەە

15-08-2013

Ԙۆێ ١٥ی ȡ ڵیی ǐەیی ی Ґیی

05-08-2013

ەۆەی ێی ەە ەۆی ەێ ەیێی یۆیی ۆ Әێی ی ەە ە

07-07-2013

ەۆی ەێ ەەڵ یەەی ەەەی ەە  ۆەێەە

30-05-2013

ǐەیی ۆیی ێەەی ۆەەی ی ی ۆەی ەەەیی

27-05-2013

ێی ەی ە ۆەی ەەەیی ە

18-05-2013

ێی ەی ە ۆی ەە یی یەێی یی ە

16-05-2013

ەۆی ەەی ەی ی Ґیی ە

12-04-2013

ێی ی Ґی  ەی یەێیی یی ە

02-04-2013

ێی ی ەەی ەی ی Ґی ە

01-04-2013

ǐەی یی ۆەەی ۆیەی ەی

04-03-2013

Ԙۆێ ڵیی ǁڕیی ی ی

0٤-2-2013

ێی ی ەەی یی  ەی ی Ґی ە

02-2-2013

ێی ی ەەی ەی ی Ґی ە

٣٠-٠١-201٣

ێی ەەی یی ەی  ەی ی Ґی ە

٢8-٠١-201٣

ێی ۆەڵەی ۆیی ј ەی ی Ґی ە

١9-٠١-201٣

ێی یەێیی ەەەیی یی ەی ی Ґی ە

١٢-٠١-201٣

ەەی ǘی ϡ یۆیی ەڵەی јی ەەڵێێ

٣٠-١٢-2012

ڵی ێ یۆ ێ

١٢-١٢-2012

ەیی یۆیی ۆ ی ەەʘێی

٠٨-١٢-2012

ۆ ی ەی ەەی یی ەەە ۆ ەڕەی ی

٢٢-1١-2012

ێی یەێیی یی ەی ی Ґی ە

٢٠-1١-2012

ێی ی ەەی یی ەی ی Ґی ە

١٩-1١-2012

ەڤڵ ێ ەە ەڵی ڵەڕی ەێ ەەە

٠٨-1١-2012

ێ ۆ ە ی ۆ ی ەەی

٠٦-1١-2012

ەیەی ە ەە ە ەی ǘی

٢٤-10-2012

یی ەی ǘی ەەی

٢٣-10-2012

ێەی ۆی ێی ێی ۆی ەڕێەەێ

14-10-2012

юێی јی ێە ە ۆی ە

13-09-2012

ێی ی Ґی ەی ە ە یەەی ڵیی ۆی ەی ە

ە یەی ڵیی یۆјی ێ ە Ϙۆ ی ەەݘەی ەیێەە

٢٨-٠٨-٢٠١٢

ەیەی ە ۆ ەۆی ͘ەی ەێ

ەیی یۆیی ۆ ی ە ی ی ێ

٢٥-08-2012

ەیی یۆیی ۆ ەەی یی ەی

١٨-08-2012

ەیی ی ە ی ە ۆەی ڵیی ی Ґی

١6-08-2012

ەیی ی ێҐ ەۆەی ١٥ی

ەیی ەەی یی ەی ۆ . ی Ґی

١٥-٠٨-٢٠١٢

ەۆەی ١٥ی یەە ییە ەی Ґی ەە

ەیی یەێیی ییی ەۆەی ١٥ی ڵڕۆی ǐەیی Ґی

ەیی ی یەی ەۆەی ١٥ی ڵڕۆی ǐەیی Ґی

2012-08-14

ڵیی ǐەیی ی Ґیی یۆ ێ

2012-08-18

ە ەی ȡ ی Ґی یەی ۆی ǐەیی ەیێێ

07-08-2012

͘ەی ێ ێە ێەی ەە ەە Șێ

06-08-2012

ە ۆ ۆیەەی ەەێی ە ەێی

05-08-2012

ێ ەێ ەێی یە ە ی ەە

26-07-2012

ەەی ۆی ەە ەەە ۆی ە ەۆ ە

ەەی ۆیەی ەێی ەی ێ ەیەیە ڵەەە

2012-07-24

ی ێی ێەێ ەەڵ ۆی ی ە

2012-07-11

ەەی ەەەی ەیی ی ۆڤە ώ ە ەە

2012-07-04

ە ۆەی ەیی юێی ەە ەێەە

2012-06-26

ێی ی Ґی ەی ەڕێ ەیی یەی یی ە

2012-06-24

ەەیەی ە ە ǘیۆەی ۆۆییۆ ەە ە ەی ەێ

2012-06-23

ی ڕۆەێی ەی јی ەەەە

ێی ە ەە ە ی ەەێی ە 

2012-06-19

ە ەیەی یە

2012-06-02

ی Ґی ی ەەی  ڵیی یەێیی ییی یۆ ە

2012-05-30

ی Ґی ی یەەی ڵیی یەێیی ۆԐێڕی یۆ ە

2012-05-29

ەی ۆ ʘی ەیەی ەەە یۆјەە

2012-05-20

ەیێ ώی ڕۆە یی ی یۆیە یییە

2012-05-15

ێی Ґی ەی ەەی یی ەی ە

ەەیە ۆ ǘ ە ی

2012-05-13

ێی ی ۆەڵی ۆەەە

2012-05-09

ەیەی ەی یەە ییە ەەی ێەێێیەەی ی ەێ

2012-05-07

ەیە ە Әیەی ۆەڵەی ەەʘێی ەە

2012-05-01

Ԙۆێ یەی ی ۆی ی ێ 

ەیی یۆیی ۆ ۆەڵەی ەەʘێی  

 ۆەڵەی ەەʘێی    ۆەڵە- ی ۆییی یەی ۆی ەەیە

2012-04-30

ێی ی Ґی ەی ی ێҐ ی یەی ە

2012-04-25

ەۆی ͘ە ەڵی ەی یۆیی Әێی ی ەەە

2012-04-23

ێی یەێیی ۆԐێی ەی ی Ґی ە

2012-04-22

Ԙۆێ ە ەەی ڵیی ۆەی

2012-04-19

ەیی ەی ۆ ی ەەیی

 2012-04-17

ێی ی Ґی ەی ەی ێەیەی ی یەێی یی ە

2012-04-07

ی Ґی یۆیی ە ەی یەی ەە ە

05-03-2012

ی یەەی ڵیی ǁەڕی یۆ ێ

29-02-2012

ەۆی ی ەەۆیی ەی ی Ґی ە

28-02-2012

ێی ەەی یی ەی ەی ی Ґی ە

17-02-2012

ەیی یۆیی ۆ ی ەەی

13-02-2012

ەیی ەی ۆ ی یەێیی یی ە یە

09-02-2012

ǐیە ە ەڵی (ێ ڕ ی)ەە

08-02-2012

͘ەی ەێ ۆ ەێی یۆیۆ ەێ

30-01-2012

ی Ґیی ی یەێیی ە ی ۆ ەەە

26-01-2012

ەەێی ێҐǘ ەیی ۆی ەی ە ەێ

25-01-2012

یی ڵەڕی ۆ ەەڵ ەڤڵ ێ ەە

15-01-2012

ی ەەʘێی ەەۆی ەەی ۆ ی یەی ەۆڕێ

08-01-2012

ێ ەە: ۆ یی یە ەێ ۆەیەی ەەەیی ێێ

01-01-2012

ڵی ێ یۆ ێ

29-12-2011

юێی јی ی ەەی

19-12-2011

ϐە Әڵیی ەڤڵ ێ ەە ەێی ە ی ە

 12-12-2011

ەۆی ی ەەی ەی ی Ґیی ە

 

 

08-12-2011

Әێی ی ەی یەێیی ۆڕԐێی ە

03-12-2011

ەی ی ی ەەی

29-11-2011

ەەیە ە ەەی یی ی Ґیی ەە

28-11-2011

Әێی ی ەی ەی ەەی یی یەێی ەەەیی یی ە

23-11-2011

ۆی یی ی ی ی ی

14-11-2011

ەەێی ێҐǘی ێ ە یی ە ەێ

31-10-2011

ی Ґیی ێە ە ەی ۆی ە ەڵەێەە

24-10-2011

ەیی ەی ەێەی ە ەی ەەەی ی

23-10-2011

ڵی ێی ە ە ǐەی

14-09-2011

ێی ی ی ەی ەی . ی Ґیی ە

19-08-2011

ǐەیێ  坘ی یی ی Ґیی

 

15-08-2011

Ԙۆێ ی ȡ ڵڕۆی ǐیی ی Ґی

27-07-2011

ۆی ی Ȑ!

03-07-2011

ەڤڵ ێ ۆ ڵی ی ەێ

2011-05-17

ەیەی ێەەی ێڵی Ґی

01-05-2011

Ԙۆی ١ی ی ۆی ی ێ

14-04-2011

ەی ی ێ ە ێ ەێێەە

5-03-2011

یی 坘ی یی ی Ґیی ۆی یی ڵیی ǁڕی

20-02-2011

یی ۆ ۆ ڵی ی ێی

17-02-2011

ێی ی Ґیی ی ڕۆی ی ێی

14-02-2011

ەی ۆەی ەە ە ەیی ەەێە ڕەە