ەۆەی ١٥ی ȡ ێەی یەە ییە ەی ەی ەە

ەۆەی ١٥ی ȡ ڵڕۆی ǐەیی Ґی ێەی ە یەە ەڕێە ەی ەی ەەی یی ی Ґیی ی ە ی ەێѡ ەیە ەڕێ ێ ەە Әێی ی ǘ ە ەە ێی Әێ ەیە ە ەی ەјیەی ێی ێ. ەی ی ەۆەی یەی ڵیی ǐەیی Ґی یۆیی یی ەەی ەјەی ۆ Ґی . ەە ەڤڵی ی Ґی ی یی ە ەј ێەیەی ێی ەەی ێێ ڵ Șێەە.

ە یی ە

* ێی ەەی ەیەیەی یەێیی ییی

* ێی ەەی یی ی ەەʘێی

* ێی ی ەی

* ێی ی ەەی یی