ی ی Ґی ەی ە ۆێ ەە ە ەی ەێ ە

ʎێ ٩ی ۆی ١٨-٥-٢٠١٣ ێی ی Ґیی ە ێ ەڤڵ ێ ەەϡ Әێی ی ەی ەی ەێی ەەی ǐەی ەی ە ۆڵی ی ی  ەێ ەی ە ۆێ ەە ە ەی ەێی ە ەۆەی ڵیی یەەی ەڵȎی ەەی Ҙ.

ۆی ١٨-٥-٢٠١٣ ی ەەی ەێ ی ەە یی یەێی ی ǘی ەҐǘی ەێ ۆۆییۆ ە Ҙϡ ە ۆە ێەی یەە ییە ەی . ە ەە ێی ەەی ѐێڕی ی ەەی یی ێی ی Ґیی ەی ە ۆە .

ێی ǎەیە ە ی ەەی یی ەێەە ڕۆەیەی ە ەە ۆەە ەیەی ۆ ە ە ۆی ەە ڕۆەە یی ە ەەی ەێ ییە Șێ ە ەە ە ەە یی یەی یی ەڵȐیێەە.