ϐەی ێی Әڵێی ەڤڵ ێ ەە ەێی ە

ەڕۆ ١٩-١٢-٢٠١١ ەی ەی ٣ ە ϐەی ەی ێی ەە Әڵێی ەڤڵ ێ ەەϡ Әێی ی ی Ґیی ی یی ۆ یەێ ە ەە ڕیەە ە ە ǐەیە ەڵی ڕی ە.

ϐەی ە ە یҐی ێی ڕیی ە ەی ەە ەە یی Șێʡ ەڵ ǘە ێ ڵی یە ەیێ ێەێ ەێʡ ەە ەەی ێ ڵی ە ێی یە ەەی ەێێ ە ەیی ەێەە ێەێ ەێ.

ە ڵی ە ێی ۆۆەە ەڤڵ ێ ەە ە ەڕە ێی ǐەیی ەیە ە ەڵی ڕی ەǡ ەی ۆ ێ ە ێە ڕە ێەیە ەی ۆ ϐە ەϡ یەێ ە ی ەی ەە ەە ە ڵی ٢٠٠٨ ە ەی ڵە ۆی ڕەی ۆ ەڤڵ ێ ەە Әێی ی ی Ґیی ەڵە ەی ەی ٣ ە ϐەی ەی ێҐی ێی ەەە یەێ ە Әڵیە ە ەی ە ڕ ێڕێی ە ەیەی Әڵǘ ە ێی ەی ٤٣٣ ە یی ەی ەە ەەی ی ی ەەیی ە Әڵǘ (ێ ەە) ە ϐەی ەەی ی ەەی ێȘ.

 

ڵەڕی Ґی

١٩-١٢-٢٠١١