ەە

ەڕێ ەەی یی یەێیی یی

ڵی Ґی ەۆ.

ە ەەیەی ۆەە ەڵی ۆی یی ǘ Ϙۆ ە ϡ ێۆەی ی ەەە ەی ێی ەەی یی یەێیی ییی یʡ ە ۆەیەە ە ەەۆی ۆ ە ەڕێ ەەی ەڕێی ێەی ەڕێیەە ە ەەۆی ەەڵە ێۆەەەی Ϙۆ ە ێەѐە ەی یەێیە ێۆەەە ەەی ەە ۆ ە ە ەی ەی ەە ی ۆی ە ێ.

ە ۆیی ە ەی ۆ ەەیەە.

یی ێ ێی ەی ە ەیە ڕ ێ ێ.

 

ەەی یی

ی Ґیی

٢٢-١١-٢٠١٤