ەڵێێی ێە

ەی ەێ ەۆی ەێی ە ەی ەј ە یی ەیی ەەەی ەییی . ەۆی ەێ ە ەј ەڵێی ە ە эێەی ەێی ی ەەەەیەیەی ە ە ەێێ.

ەە ە ێەی ەەڵ یی ێ ەیی ەەەی ەییǡ Ԙە یەی ە ەی ١٤٠ ێەێ ە یی ەی ێǘێەە.

ە ەڵێە ێەیە یەی ۆەی ەڵێیی ەەەیی ییی ە ە ییەی ی ە ە ە ی ەۆی ەێی ەە ەێ ە ێی ەەی ییە.

ی ەەۆیی ی ەە ە ۆی ە ەە ێە یی ەەیەی ە ەەی ە ەە ە ێ ی یەیی ەی ەەەیی یەەی ە ەی ەەە ێ.

ەی ەیە ە ێیی ی ە یی ەێی ǘۆی ەیەیە ەی ەی یǘی ۆەیی ەی ە ۆیەەی ێǍە ۆ ەەەی ە ییە ە یی ە ەەڵ ۆێەە ەی ەەەیی Ȑەێێەە.

ەێ!

ەەەە ەۆ ە ی ە ەە ەێی ەە ێیی یە ەێی ە ەە ە ە ێی ێی ەی ێی ەیە ە ەە ەێ ە ەی یێە ۆێەە ەێ یەیی ەەەیی ە ڵێ ە ǐیјەی ە ە ە یەی ۆڵیی ێ ەڵە ە ە ە ەەڵی یی ەێی ێۆԘ ۆی ە ێێی ە ە ە ۆ ەҘەەی ڵی یۆی ەەۆیی ە ی .

 

ی ەەۆیی

٢٠١٤٠٧٠١