ێی ی Ґی ەی ەیی یەی یی ە

ەەەی یۆیی ە ەڕێ ەیی ێ یەی یی ʎێ ١٧ی ۆی ٢٥-٦-٢٠١٢ ێی ی Ґیی ە ێ ە ەڤڵ ێ ەەϡ Әێی ی ەڤڵ ە ەە ێی Әێ ەڤڵ ǘۆ ەەی ەی ەەی ەیەیە ەی ەی ەەی یی یەی یی ی ەیە ەڕێ ۆ ەە ەە ەیی ی ۆ ە یی с یی ڵ ە ѐێ ێی ێ. ەە ی ی Ґی یۆیی ی ێ یߐ ڕێ ۆ ەە ە ϡ ەە ە ۆیەە ی ە یی ۆەی یەی یی ϡ ە ێەە ی ی ۆ ی ێ ی . ەیە ۆیەە ێ ی یەی یی ڵێ ی یی ێ ی ی یی ی ρ ۆԐ ۆ ێ ێ ی.