ێی ی ەەی یی ەی ی Ґی ە

ʎێ ١١ی ۆی 3-٢-٢٠١٣ ێی ی ەەی یی ە ێ ە ەڕێ ەѡ ەی ەەی ѐێی ەڤڵ ( ی ە) ەی ەەی ەیەیە یە ەی ەی ەەی یی ی Ґیی ی ە ی ەێѡ ەیە ەڤڵ ێ ەەϡ Әێی ی ەیە ە ەی ەјیەی ەەیەە ێی ێǡ ە یێی یە ە ەی ەەیی ە ە ێەی ێ یەە ییە یەە. ی ی ەی ەە ە ڕۆەیە ەە ە ەیە ێ ەەەی ە ەڵێەە ۆ ەی ۆێی یی یە ڕ. ێی ǎەیە ی Ґیی یی ۆی ۆ ڕۆەە ەڕی ەی ەە ە ǘی ەێ ەەەی ەەјی ۆی یی ەە ێی ێەی ەی ەەە ەڵȐیێەە Ԙە یی ێە ێی ە ەێ.