ەیی یۆیی

ەڕێ ڕی Әێی ی ەەی یی ەی

ەڕێ ەی ەەی یی ۆیەی ەی ەەی یی ەی

ڵی Ґی ەۆ..

ە ێە ە ەڤەەی ڵیی ەی ەەی یی ەی ە ی ۆ ە یی ەڤڵ ە ەјیەی ی Ґیی ی یۆیی ێەە ە ێی ێەی ێۆەیەە یۆیی ە ەە ەی ەە ەʐێڕەە ەە ە ە ە ە ۆیەە ە یە Șێەە ە ێە ە ە .

ەڕۆ ە ٢٥ی ە ێەی ێۆە یی ەی ەەە ەەەە ێ ێەی ێ ͘ەی ەێ ͘ەی ە ێەی ەیە ێەەێی ی ۆ یەǘەە ەی ǘێ ێ ەی ەیی ۆ ێڕەەی ە ڕێە ە ۆ ێڵ ەێێ ەی ١٤٠ ە ەۆی Ӂێە ە ێۆی ی ی ەʐیە ەڕەیە ە ێی ی ەڵێەی ǘی ەی ەیی ۆ ەڵەیەەە ەە ەێ ە ێی یە ێ یەە ییە ۆەە ڕی ێ ە ەیەی یەەە ۆی ە ەێی یەیە ەە ەјەی یەەی ە ەڵەێەە ەی ǐیјی ەیەی ەەڵی јی ۆ ەڕی ە ەە ێی ە ەە ەێ ە ەیە ێەی ە ی ەڵێەی ەە Șێ ە ۆییەە ەی ەەڵ Șێ ەیەیی ە یە ەڵ Șێەە.

ەۆیی ێی یە ڵ یۆیی ۆ ەەیەە ە ەە ێەی ێ ی Ґی ەەی یی ەی ەەیەە.

 

 

ێ ەە

Әێی ی

ی Ґیی

٢٠-٠٨-٢٠١٢