ە ێەѐەی

ەیەی ەی یەە یییە ە ( 24 )ە ی ڵیی ی ی ەێ ە 11/3/1991

ەەی ۆەیی

ەڵی ەەە ڵۆی ی ەێ

ە ی ەیە ەە

24 ڵ ەەە ەێەی ەڵەەی ۆی ǁەڕی Ґی ۆەی , ەێی ێیی ەۆی 11/3/1991 ەیی ی ەە ێ ی ێەѐەی ەەڵ ەڵی ەەی ی ەێ ە ەی ( ی یی ی ) ە ی ێەیەە , ەە ەюێی ی ەی یۆ ە ە ەیە ە یە ە ەیەیەی ەێ ی ۆ ەەە ێ ەی , ەڵێ ۆ ی ەӁی ی ە .

ێەی ڵۆی ەەیەی ەی ەҐ ǁڵۆێەەی юێی ە Ґ .

ǐیەی ی ێیەی ۆڤە ەە یی یی ۆەڵیەی ە ە ۆ ߁ی ە یەی ەڵی ەی ەە , ۆەۆ ۆە یی ەی ەڕ ەێەی ǐ ە یۆی ە ۆیەە ەی ە ە ەڵ یەڕیی ەڵی یەە ییە ی ەۆ یی ێی ێەѐەی یەی ە ەی ەەی ەی ۆ ەѐی ە ی ەێ ەڕ ە .

ێەی ǎە ێە ە ەەە ەەی ەڵی ǁەڕیی ی ەێ ەەڵ یی ێەەی ( 11 ) ی ی ڵی 1970 ە ەی ەی ێ ی ەی ەی ەڵی .

ێە ێە ە یی ەەەی ǁەڕی Ґی ەەی ۆەیەە ەەیەە , ڕەڵ یۆیی ەەڵی ەەەی ەی ی ەڵ ە ەیەی ەەی ەی ێ ە ۆ یی ی ەی ەێی ڵی ۆڕǐی ۆ ێی ێەѐە ەێی .

ەڕۆ ەێ یی ە ǁەڕیەە ەە ەەیەە ە یەە ییەی ێҐی ەێ ەە ە ۆە ەی ەە ەێیی ەی ەڵێ ە ە ڵەی ەە ەیە .

١-ە ەەی یۆی ە ۆە ەەی ەێی ەەی ەەە ێیی ە یەڕیی یە ەڵێی یەە ییە ەیە .

٢- یی ۆ ێی ێەѐەی ەەیەە .

٣- ەەی ی Ȏێی ەەی ەەی ەی ێەѐە یی ەی یۆ ی ێ .

٤-ەەەیی ی ێی ێەѐەی ی ە ەҐی ە ەێی ەی ۆ ەی ێ ڵی .

٥- ەەی ە ەەی ە ۆ ەێی ی ێی ێەѐەی ەە ێەە ێە ی ێەێەە .

٦- ێی ۆ ە ەە ی ەەەی ە ی ۆەی ەی ەێی ێەѐە ە .

٧-ۆڵی ڵی ەی ە ەێی ۆ یی ی ەی .

٨- ەۆی ۆ ێەی ەۆ ەەەی یە ی ەێ ە ە ۆە ۆڵی ی ییە .

 

ەۆیی ە ەەیەە ەە یەڕیی ەیی ەەی ی .

ڵ ۆ ۆڕǐی ێەѐەی

ڵۆ یی ی ەیی یە ەیی ەی یۆی ەیی Ґی ی ەێی ۆەی .

 

ی یەە ییەی ەی ە ۆەە :-

١- یەߐی یی / ەڵەی

٢- ی ەی

٣- ۆەڵەی یی

٤- ی یی ی

٥- ۆەڵی یی / ەڵەی ێ

٦-ی یەی /ی ەێ

٧- ی ۆییی یی / ەڵەی ەێ

٨- یەێی ەەەیی یی / ەێی ەێ

٩- ەەی ی ێیە

١٠- ی یی ی ەێ / ی ەێ

١١- ی ەەێی / ۆیەی ەیەی ەێ

١٢-ەەی ی ێی / ی ەێ

١٣-ی Ґی / ۆیەی ێҐی ەێ

١٤- ەەی ۆڕ . ەۆی ەێ

١٥- ی ی ێەی .

١٦- ەەی یی ەی / ەی ەێ

١٧- ی یەߐی ی ەێ

١٨- ی ێ ەەی / ەی ەێ

١٩-ۆی یەی /

٢٠- ەەی یی ە /ەڵەی ێ

٢١-ی Ґی ەەەیی

٢٢- ی یی / ۆیەی ێҐی ەێ

٢٣- یەێی یی / ەڵەی ێ

٢٤- ی یی / ی

٢٥- ۆەڵەی ۆیی

٢٦- ەەی ەەەی

٢٧ ۆەڵەی ۆیی

٢٨- ی یی

٢٩- ی یی

٣٠- ی ەەێی

٣١- ی ۆی