ەیی یۆیی

ەڕێ ەەی یی ی Ґیی

ە یەەی ەڵیی ی ڵەی ۆی ەەی ی Ґیی ێە ە ەەی یی ی ێҐی ێڕی یۆیی ە ǐی ە ۆە ەڵێی ەیی ۆ ە ێ یە ڕیی ی ڵی ی ەەڵ یەە ەە یەە ییە یەەە ەەیەە یی ە یییی ە ێ یەە ییە ی ۆڕیەەی یڕǘ ێ ەەەی ی ە یە ڕیییە.

ە ١٥ی ێ یۆ ەەی

ەەی یی

ەەی ێҐی

ێی ١٥-٨-٢٠١٢