یێ ώی ۆە یی "ی یۆیە ییە"

ەیەی ە ۆ:

ەۆیەی ەەی ەێی

ەە ǘیۆەی ی ەەی

ەۆ ەیی ͘ەی ەیی

ڵ ..

ە ێەی ە ەیەی ەە ە یی ە ە ڕۆە ۆ ێϘ ەیەی یی ǘی ەی ی ۆەڵەی ەەی یە ەڵی ی ڕەیەی ۆ ەڵی ێ  ڕەەیەی ە ۆە یی "ی یۆیە ییە" ە ەیە یەی ەی ەەی ەە ە ۆی ١٠/٥/٢٠١٢ ە ەە ەە ەە.

 ێە ە ییە ڕەەەیەە ە ەەӘەەی ی ڕەڕی ی ی ڕۆەەی ەیی ە ێێ ۆ ە یەی ەڵی ی ەێێ ڕۆەیەە ەی ی یۆیە ییەەە ەјی ەەڵ ەەە.

ە ڕۆە ییە یەی ە ییەیە ە ەڕۆ ە ێ یە ەی ەڵی ەۆیەە  ی ەێ . ە یەی ە ڕۆە ییە ە یی ی ە ڕۆەە ی ەҐǘی ڕǐەی ǁەەی ەەی ی ی ەە Șێە ی ە ەەی ͘ەە ییە ەەڵی ەیەی ەی ەڕ ەە ۆەە ەەێێ.

ەە ە ییە ڕێیە ەەە ەەی ەی ݘ ێ ەی یی ۆەڵیەی ڵیی ێ ەێێ ە ۆەڵەیەی ەەە ەێڵێەە . ێ ە ڕۆەییە ώیەی Ԙی ەیە ە ەڕیەی ەڵی ۆێی ەۆیە ڕەڕی ڕەیەی ەڵی ەەی یی ەێەە.
ێە ە ەێ ە ەڵی ی ە ە ەەەی ڵ ە ێیی ەەیە ە ەێی ۆ ڕێە ەەی ە ڕۆە ییە ە ە ەڵێ ۆ ەەӘەەی یەی ەڵی .


١٩یی ٢٠١٢