ێی ە ەی ەی ێی ە

ʎێ ١١ی ۆی ٢٢-٣-٢٠١٥ ێی ەی یەی یی ی ە ێ ە ەڕێ ǘ ەیی ی ەۆی ی ەەۆیی ی Әێی ی ەەی یی ێ ەە Әێی ی ی Ґیی ێە ۆ ەی ەی ەјیەی ی ەەʘێی ەی ەی ی ێیی ەیە ەۆی ەی ەڕێ ەە ј ێۆی ǘیۆ ێی ێǡ ە ە یێ ە ەۆی ەی ەیەی ەی ڕۆەی ی ە ǘی ە ی ەیەەی ێ ەڵڵ ۆە .. ە ی ە ڕۆەی ی ە ǘ Ȑ ێەی ǘی ە یە ەەێ.