ەەی ǘی ϡ یۆیی ەڵەی јی ەەڵێێ

ی ەەۆی !

ەэەی ەڵ Ԙی ە ێ ǘی ی یی 坁ی یۆј ەی ی ە ێ ە ێۆەە یی ە ەە یێی ی ێەەە ە ە ەەی ەی ی ی ێ ی ی ە ۆەڤیە یی ј ە ەەێ ەە ێ ی یەە یۆ ەە.

ێ ەی ј ەیەی یی ەی ە ێەە ە ە ەڕ ە ە ێ ͘ەی јی ێەیەی ڤی Ґیی ǘی ەەەی ی ەیەیی ەی ۆ ەڵیەەە ەی ە ێەی ڵێی یی ە ەە ە ە ە ǘێی یی ۆڤ ێ ی یەە یۆ ەێ. ێە ە ی Ґیی ەێ ۆ ە ی ە ەەیە ی ەەی ی ۆ ی ەەی ە ەەۆی ە ەڵەی ی ی ێی ەەی ەە ǘی ە ͘ەی ەە ێە ەڵی ۆیەە ی یۆی ەی Ȑەیەێ.

ڵ ۆ یی ǘی ەیە یҡ ی ۆ ەی یەی.

ییی ڕەی ۆ یۆی یۆсەە

 

ەەی یی

ی Ґیی

١١-١-٢٠١٣