ەیی یۆیی

ەڕێ ەەی یی ی Ґیی

ی ێ..

ەۆەی یی ڵڕۆی ەی ی Ґیی ی یۆیی ە ەەی یی یە ە ەјە .. یە ە ێ یی ی Ґیی ەەەە ە ەە ە ۆێی ەی یە ێەەڕێ ەیەی ە ێەی ێ ە ەێ ە ە ەەڵ ۆی یی ڵی یǡ ێەە یەەیەی ە ەی ێیی ە یەەی یەەڵێی ەیە ەەە ە ەڕەە ێێ ە ەێ ڵی ی ە ۆەیی یە ی یی ە ȍێە ۆڕەی ێ ۆ ەەی Ȑەی ە ەی یە.

ێی یە یۆیی ەی ەەە ەەی یی ەی ێڕەەیەی ە ەە ەیەی ە ێیەی ێ ەەیەە.

ەەڵ ێ..

ەەی یی

ەەی یی ەی

١٥-٨-٢٠١٢