Ӂ یی

ەی ەەی یی ەی ەјیەی ەە ی ڕҐیی ۆ Ӂی ە یە ەڕێە ەەی ە ەۆەی ەی ڵڕۆی ڕǐەیی ڕҐی ەیی یۆیی .

١- ǘ ەی ەۆی ی ی ەەی .

٢-ǘ ە ەی Әێی ی یەێیی ەەەیی یی .

٣- Ϙۆ ۆ ە یѡ ەی ەەی یی ەсی ەەی ەیەییە ییەی یەێیی ییی .

٤-ۆی ەیەییە ییەی یەێیی ییی .

٥-ەیەییە ییەییەی ی ەەۆیی .

٦-ǘ ی Әێی ی ی ێԘەی یی

٧-ەەی ێی

٨-ەەی یەێی ەی

٩- ǘ ۆ ەی ڕҐی یی

١٠ Ӂ ێیی ۆ ۆ ە ە ەڕێەی یە ە ی ەە.