ەیەێی ώەەی ۆ ۆ ەەە یۆјەەی ەەی ە!

ڵە ەەڵ ی ە ەۆ ەەی ێ ەە ی ۆ ڵی ەڕی ڕی ەە ی ەڵە ەەڵ ڕەیەەی ە ی ە ێ ە ی ە ەە ی ە ەە ە ە ەۆەەی Ґەی ەی ی ەێ ێەی ۆی ەەێ ەڵەیەە یی ەەڵ ڕەەی ە ە ڵەی ەی ێ ەە ە ۆەڵ ڕە ێە ەە ۆی ەەە. ەڵ ە ی ٥ی ١٩٩٤ەی ڕە ۆԘێەەی ڕۆۆە ەەی ەڕ ی ەۆ ڕی ǐی ەی ەەی ە ێەی ەە ەی ەی ە یی ی ێی. ە ەە ەی یە ەێ ەڵ ە ەیەیی ێ ەڵی ѡ یەێ ە ەەە ەی ی یۆ ϡ ی ی ە ڵەی ە یی ێی ەیی ێ یەی ی ѡ ڵە Ӂیەە ڕەەی ێ ەیەە ڕی ڕ ەۆی ی ێ ۆی ڕۆی ی ەەޡ ێە ەە ەەڵ ە ڵەەی ەڵڕی ۆ ەی ەە ڕی ۆی ەەڕیەە. ی ە ە ە ەی ە ی ی ەی ەڕی ۆ ڕەی ێی ەی ڵ ϡ ەڕۆ ەۆیەە ی ە یەێی ە Ǎی ۆ ە ەەە ەەیە ە ە ێ ە ۆی ەی یј.

ەیی ێە ەیەی ۆ ەیە ۆ ە ێ ە ەڵ ێ ەیەێ ۆ ڵەی یۆј ە ڕەی ڵی ە یەەی ە یی ە ە ەییە ەی. ی ۆەڵێی ەی ە ((ی ەەەەی ەی ە )) ەە ە ەی ەەјی ە ێ.

ە ۆی ەی ەی Șەی ە ە ۆیەی ی ώ ە ەڕ ە یی ەی ەەەѡ ەە ە ڕۆە ڕۆەی ێێە ە ەە ǘڤی ە ۆییەی ۆڵی ڤی ۆ ʐیی ە ǘی ەیەێی( ώە ەی ۆ ) ۆ ەەە یۆ ە Șێ ۆ ەەی ە ەیەە ۆ ە ەیە ێ ە یۆی ەە ی ەی ە ۆەڵی ڤیی ی ۆ ەەی ەڕۆ ە یە ەە ە ەڕ ѐی ە ێ ێی ی Șێ.

ە ەیە ەە ەێ

ەیەیە

ێ paikarbolaqlaq94@gmail.com

ەی http://www.facebook.com/profile.php?id=100003833363826

0046735366757

ەјە ەەی . ێ ە

ەی ە ەێ ǘی ی یۆی

ە ٶڕ یј ە ەی یۆی

ی ڕۆە ەێ

ێ ǘی ی ەەی

ەە ەێ ەەی ێە

ی ەی ەی ەێ ە

ە . ەە ە

ێ ی ە

ە ۆی ڕۆە ی

ە ەە ڕۆە ەێ

ەڤ ەی ەە ە ێ

ە ەە ڕۆە ەە

ەی ەی ڕۆە ەێ

ێ ی ێەѐەی ێی ەڵڕی ڕێەی ۆەڵەی ەەی

ەی ی ێەѐەی یڕی یۆۆی ی

ی ەە.....ڕۆە

ەە ی ڕۆە ێ

ەی ەە . ڕۆە ی

ەە ەی ѡ ەڵڕ ە ی ڕێەی ۆەڵەی ەەی...ەی

ە ǘ . ەێ

ی ǘی ەەی . ی

ە ەی ێϘی ۆ . ەێ

ۆ ەی ǘی ەەی ێی

ڕǘ ەە ǘڤی ەی

ڕی ێ ǘی یی ەێ

ە ەی ەەی یە یј

ەەی ڕۆە ەێ

ە ی ە ەی

ۆ ی ڕۆە ەەی

ەەی ڕۆە ەەە

ە ەڵ ǘی ەەی ەیی

ی ەە یی یی ەەی

ە ەەی ǘی ەەی یۆۆی ی

ەی ەی ǘی . ی

ڤی ەی ۆ . ی

یە ێϘی ەی ێ ەی

ۆە ەی - ۆە ەێ

ەڤ ە ǘی ەەی ەێ

ڕێی یی ۆە ی

ەی ەی ی

ە ۆی ەەی

ǘ ەەی ۆ ǘی ەەی ی

ڕێ ەۆی ڕۆە ە ەی

ی ی

ە ەی ۆیی یڕی یی ێی

ی ەی ڕۆە ۆ ی

ەی ۆ ی

ییەی ە ەی ەی یی یј

ە یی ڕۆە ەێ

ۆ ۆ ەی ەەی ەیی

ەە ەەی ڕǐەیϘ ەێ

ەی یەەیی ە ڕۆە یј

ەەەی ǘی ی یۆی ە

ە ڕۆە

ەی ǘی ەەی . ەێ

ەی ۆ ێ

ی ی ەی ە ەیی

ەҐی ێە ەیی

ڵ یی: ڕۆ

یی

ڕی : ǘ/ یی

 

ەی ەە ەەی ۆەی (ەی ە)

ی Ӂی ۆڵی یی...ێی

ە ە ǘی ی ەەی یј

یی ی ێی ە ی

 

ی : ڕۆ یی

ڵ / ێەѐەی ێی

ی ە ەی ەێ/ ی

ی ی ەڵ ە ۆی ەەی

ەیی ی ە ەیی

ی ی ە ۆە

ێ ی - ێی ۆ ەێ

Ϙۆ ی ی یی یی ێی

ە ە - ێی ۆ ۆیە

ی ١٧ ۆۆ

ە ەی ە ەی

ۆ ە -ێی ۆ ەێ

ە ۆ ڕۆە ەێ

ەۆ یی ڕۆە ەێ

یی یی ۆە ەێ

ێ ەیی ی ە

ەە ی ۆە

ە ۆ ڕۆە یە

ی ەە ەە ەێ

ەی ەی ەە ەێ

ڕی ە ە ە

ۆ .. یی/ێ

.. ڕĎ/ ێ

ۆ .. ڕۆ/ ێ

ی ەە ەێ

ێ ڕە ڕۆە ەەی

ۆەیی ەی ەە ە ۆی ەەی

ێ ی ی/ ڕۆ/ ێ

ێ ڵ - ێی ۆ ی

ی ڕۆە ێی

ە ۆ ەێ

ی ە ە ەی

یی ە ە ە ەیی

ە ەی ی ەی

ڕی یی ەی ی

ە ی ڕۆە ی

ییی ی ەی ی یە

ە یی - ە ۆڵ

         ۆ     ی

ە ەی ەی ەی

ەی ە ەی ێەѐەی یڕی ی

ەی ەە ۆ ەێ

ێەی ۆەیەی

ی ی ەە

یی ی\ێی ۆڵیی

یە ەی

ی ۆ .. ۆە . ەێ 

ە ەی ێۆەەە ەەی ی

ە - ǘی ۆەڵی ەەی

ӡ ۆӡ ێ

:

ی ەە ەێ

ەێ