ێی ی ەەی یی ەی ی Ґی ە

ǎێ ١٤ی ۆی ٢٠-١١-٢٠١٢ ەڕێ ǘ ی ەی ەۆی ی ەەی یی ە یەی ەیە ە ەی ەјیەی ە ی ەێ ەی ەی ەەی یی ی Ґیی ی ەیە ەڤڵ ێ ەە Әێی ی ەیە ە ەی ەјیەی ەەیەە ێی ێǡ ە ە ۆەەێی یە ە ەی ەەیی ی ێ یەە ییەی . ە ڕ ە ەێ ەەیی ۆەیۆی یە ەڵەێەە ە ی ە ڕێە ەێێێ ەی ی ە ڕۆەی یی ە ێ ەەیەێ ە ێەە ی ەڵێی یەە ییە ە ێی . ە ەەێی یە ە ەی ǘ ۆی ǡ یی ێی ە ەјێی ەەەیی یی ێیەە.