ێی ی Ґیی ەی ە ە ەی ە ەی ەۆ ە

ۆی ٢٠-٣-٢٠١٣ ێی ی Ґیی ە ە ێی ی ی یی BDP ەی ی ەی ϡ ەیە ەсی ی ی یی ە ەیەە ێی ێǡ ەە ەی ەی (ۆەی ڤی یی DTK)ی ەیە ەсی ۆەی ڤی ییەە ە ەیەە ێی ێ. ە ەیێ ە ۆ ەێێ ە یە Ҙ یە ڵ ەە ەۆی ۆەی ڤǘی یی ە ەیە ەێی ە ی ϡ ی ە ێ ەڤڵ ێ ەە Әێی ی ی Ґیی ەیە ێԘە Șʡ ەی ە ەیە ی ی ی یی ۆەی ڤی یی ە ۆەی ە ەی ێی ەۆ ێی ەە یی ە ی ە ۆ ۆێی ێێە ەی ە ێی ەۆ Șە ە ێە Șە ە ۆی ی ەەۆیی .

ۆی ە ٢١-٣-٢٠١٣ ەە ی ی یەە ییەی یە ەی ە ەی ێی ەۆ ە ە یۆ ە ێی ە . ە ە ەەە ە ێەی ٢١-٣-٢٠١٤ ی ی Ґیی ەی ەەڵ ەۆەیی ۆی یە ی یەی ەە ەەڵ ی ۆی ۆی ۆۆە ێڕی ʘەەی یۆیی ی یی ە ە ۆە ەە ێی ۆی ە ە ی ەڵȎ ەڕێەە ە ە ێەە ە ەی ە ە ە ەی ی ەڵȎ ەڕێە ەێ ی ە یەە ەە ەی ە ەڵȎ Șە. ەە ەەی ە ێی ێەەڵەی ەсەی ڕۆەی ەڵȎەە Șە ی ێەە ۆڤەی ی ەێێەە.

ێی ǎە ێەە ی ی Ґیی ە ێ ەی ەی ە ەە ە یەی ەڵȎ ەەە ۆەی ەەی ەڵȎی ە ی ی ەێ ە ڕییە ۆی ٣٠-٣-٢٠١٣ ەڵȎی ەییەی ی ەڕێەێ ی ی یی ەی ەڵȎە ەʡ ێیی ەێ ە ەјەی ەە ۆە Ș. ەەی ەی ی ۆەە ە ە.