ەیی ەی

ەڕێ ی یەێیی یی ە یە

ڵی Ґی ەۆ..

ە ەەیەی ۆەە ی ە юێی ی Ϙۆ ێ ەی ەەѡ یەێ ە ەی ە ێۆەەەی ەی ە ە ێەە ەی ۆ ەە ەی ی Ґیی ەە ە ەەۆی ە ێەی ەێ ە ێی ێەیەە ە ەەۆی ە ەڵەی ەی Ϙۆ ێ ەەی ۆ ە ەی ەی. یی ەە ی ۆ ۆی ەڵە ەڕێەەی ێ.

ەڕێ! ەەʍی ۆەی ǘی ی ۆی ی ەە ە ی ێی ڕ ێەە ەڵ ەی ە ەی ە ێیی ە ی ەیە ێ ێی ەەیە ە ێۆەی ەەە ەێ Ґی ەەۆیی یەە یی ۆی ۆی ەە ە ەڕەەی ǐیј ڵ ǘەەە.. ەۆیەەە ە ییی ەێەە ۆ ەەی ێ ەەێ..

ە ڵ ە یی ǘی Ϙۆ ێ ە ەیی ێی Ґی ەەۆیی .. یی ێی ڕ ێ ێ.

 

 

ەەی یی

ی Ґیی

١٣-٢-٢٠١٢