юێی јی ێە ە یەی ۆ ώ ە ە

ەэەی ەڵ Ԙی ە ϐەێی ڵی јی ی ییی ەە ەیە یەەی ەە ەە ەэەی ە ێ ەە ە ە юێی јی ώ ە ǘی یی ە ǘی ەڕێەی ە. ێی ǎە ێە ە ە 14ی یی ڵی 2009 ەێ ی ۆێیۆی KCK ە ە یەی BDP ەێی 10 ەە 24 ە ەی ەјیەیی BDP ەʐی .

ەێەی ەڵە ەیە ە ە ەی ەјیەی ەەەی ە ەڵ ێ ێ ی ەێ ێەڵەە ەەە.

ەیەی یەە ە ەڕۆ ی ی یی ەەە ەێ ی (ێە ە ەی ۆ ە ۆ یی ێە ەەی" ۆەی ەی ۆی ەʁێ. ە ەێ ە ۆەە ە ەی ە 190 ەی BDP ێەی ی یەە یییەی ەэ эەی ە ی یەی јی ەی ەەی ۆی .