Әێی یYNDK ێی یەی ەی ی Ґیی ەە

ێیەڕۆی ەڕۆ ١٩-١-٢٠١٣ ێی یی YNDK ەیەی ێی ەەی ییی YNDK ەی ەی ''ی Ґی ' ە یێ ەە ەڕەی یی ەیەی ێ ە ۆی .

ێیەڕۆی ەڕۆ ەە ە ەی ێی یی یەێی ەەەیی یی YNDK ە یەی ێی ەەی ییی YNDK ە ێ ە ەڤڵ (.ەڵڵ ەۆ ەی ەەی یی ەсی ەێی ەێ ی ەەی ѐێڕی ەەی ەی ەیەییەی YNDK) ەی ەی ەەی یی ی Ґی _ی ە ی ەێ ەیە ەڕێ ( ێ ەە) ێی ەیە ە ەی ەیەیی ȡ ەەی ێیی ێǡ ەیەە ە ەی یی ێ ە䐎ەی ە ییەی ێ ۆ ەڕەەی ە ەڕەە ەیەەە یەڕیی یەەی ەی یەە یییە ێەی ەی ەە ەی ۆەیەی ەەەیی ۆ ەی ێ یەە یییەی ە эەی ۆ ڕی یێی ەەەیی ە ەڕێی ەەەی ەەەیی یی ی ێەǡ ە ەیەە ە ێی ە ە ڵییە ە ەی یی ی ەیە ۆ ێەە یەەەی ڵی ەێی ە ە ڵییە ێێی ەەێی یی ۆ ێ یەە یییەی ی ە ێیییەی ی ە ۆەی ە ی ێە.

ە ەەی یەە ە ە ێڤەی ەیەی یەی ێ ە ەێ ی ەی ۆی ەی ەی .