ەڕێ ۆەڵەی ەەʘێی

ەڕێ ۆەڵە- ی ۆییی

ڵی Ґی ەۆ!

ەۆڵیەە ەڵی یەی ێەی ێۆە یʡ ەۆەیەە یۆیی ێەەی ۆ ەڵەەی ە ەە ێەیە ەی ە ەی یی ەјە ێԘەی یی ۆ ەی.

ڕێیی ەڕێ! یەی یە یە ە ێ ۆ ەڵی ی ەیەی ەی ەێی ۆە ەە ەەی ێۆی ەی ەێ ەʡ ەی ǐیјی ەڵ ەەە یی ە ەەی ێەی ەڕێ ێە ەʁێی ەјێی یۆ ۆ یەەەی ەەی ڤی Ґیی ۆەڵی .

 

ێی یە یۆیی ۆ ەەیەە یی ەی ۆ ەی.

ەەی یی

ی Ґیی

1-5-2012