ەیی یۆیی

ەڕێ ǘ ەی ەۆی ی ەەی

ەڕێ ەی ەјیەی ی ەەی

ڵی Ґی ەۆ!

ە ێە ە ١٧ی ʡ ەەی ڵیی ەی ی ەەی ی یۆیی ێەەی ەێی ێەی ەڕێیەە ڵ یۆیی ەەە ەی ە ەʐێڕەە ەەی ەە ەјە ێԘەی ەە ە ەی.

ەڕێ! ە ەی ە ڵی ǡ ە ێۆەەە ǘە ێەی ە ێۆی ەەۆە ە ییەی ێەی یە ەەڵ یەە ەەۆەی Ș ەەی ێʡ یی ە ڵیی ە Șە ە ۆی ڵەەی ێەی ەیێی ەەڵ یەە ییەی ەەێی ێە ەیەی ە ێ ێێی ۆەێی ەەەیی ۆ ۆەەی ێە ەەەیی ەەۆە ۆە ێی ەێیەی ەەە.

ێی یە یۆیی ۆ ەەیەە یی ەی ە ەی.

 

ەەی یی

ی Ґیی

١٦-٢-٢٠١٢