ی ڕۆەێی ی јی ە ەەە

ەэەی ەڵ یەی ە ێە ώە یەی ی ی ڕۆەێی ەی ی јیی ەەەە. ەەیەە ەڕۆ ەە ەэەێی ͘ەی ی Ԙی ە ۆی ێ ڕۆەێی ەی јی ی یی ەە ە ی ی یە ێەی ώە ی ی ی ۆ ەѐی ە ەەی یەەی ەەی ێە ەی ەەە.

ەڵەی ی یەی ە ەە ە ڕۆەێی ە ێ ی ڵǘەەەی ەەێێ ێی ەیە ەە ە эێەی یی ۆێی ڵیە ەڵ ەیە ەیەی ی ەی јی ەەڵی ۆیەەی ەی ە ڕۆەە ە ەەە ەیە.

ەیە ۆیەە ەە ەی ەۆ ەۆەیی јی ێ Ԙی ە ڕۆەێی ی ١٤ی ی ڵەەی ە ی ەی ی ە ەیەی ڕە.

ێ ەەەی ڕۆەێی ەی јی ە ڕ ۆ јی ͘ەەەی ەێ ێیی ەە ەێ ە ەیێی یە ەە Ȑێەە ەیەی ە ێ јی ە ی ێە ۆۆییۆەی ی ەʡ ԍەڕ ەێ ە ی ە ەڵێ ەȐێ ی ی ێی ە ێȘەە.