ێی ەی ە ۆەی ەەەیی ە

ەە ێی ۆەی ەڕێەەی ۆەی ەەەیی .. ێی ی Ґیی ە ێ ە ەڕێ ێ ەەϡ Әێی ی ە ەە ەی ەەی یی ەјە ەی ە ڤی ێەەیی ۆەەی ی ۆەی ەەەیی ە ەۆی ٢٥ ٢٦ی ی ە ی ۆی ێەی ڵی ەی ەڕێە ە ە ۆەیەە ەڤڵ ێ ەەϡ ەیەی ێە ەی ەە ی یەی ۆەی ەەەیی ەە ە یی ەیەەی یەی ە ە یەەی ۆەی ەەەی ێۆەێی ǘ ە ڵی ١٨٩٨ ە یە ە ە ەە ǁ ڵیەە ەڵ ەێی ێەϡ ی ۆەەی ی Ԙڵی ە ڤی ۆەی ەڕێ ەە ە ێەیە ێەە ە ەڕۆ ەیە ەە ە ێێی ێۆەی ǘ ی ۆەی ەەەیی ەڵ ە یی ە ێە ێۆەە ۆەی ەەەیی ە یی ١٩٩٩ ە ۆڵەǡ ە ە ەە ێʡ ەڵ ێ Ԙڵ ەێ ەەی ەێ ەێ ە ێە ەەیەی ی ەێی ێەە ەی ێە ییەی ێی ەی Șە.

ێی ǎەیە ۆیەی ێە ییەی ە эەی ە ە ە ی ێی ەی ە ێەەی ڤی ی ۆەی ەەەیی ی ۆی ێԘە . ەە ە ی ۆی ۆەە یی ەیە یۆە ۆ ە ەۆی ۆەی ەەەیی ێە ەڕێی یە ە ەی ەەی ەڕێەە ێ ەی ە ەی ێی ەەی ڕێەەی ەڵȎێ