یی ە ۆی ەەی


ەی ە ۆێە ەەی ێەی ۆی ۆە ۆی ۆەە ە ە ەەی ە ڵ ەی ێ ۆ ێ ە ە ی ۆ ە ەێێ ەۆیەەە ێەی ێ јیǡ ەە ییۆ ڕێەەی јی ڵی ەەی ە Ԙ ۆی ەێ ە ەەەی ێی ی ۆ ێەە ۆەڤەە.

ە ێەە ێە ە ی Ґیی ێی ۆ ە ۆی ی ەە ەەی یی ۆ ۆ ەڵی ۆی ێۆەی ەەیەە ەە ییۆی ێ јی ڵی ەەی ώ ە ۆ ە ەیێی ەەی ەی ە ی ی ەەی ەەی ە ی ەەی.

ڵ ە ۆی

ڵ ە ێی ی ێەی ی

ەە ە ەە یۆی ڵە یۆсەەە

 

ەەی ǐەی

ی Ґیی

٧-٧-٢٠١٤