ێی ە ەە ە ی ەەێی ە

ۆی یی٢٢-٦-٢٠١٢ ۆیی Ԙی ە ێی یی ʐی. ە ە ەیەە ڵ ۆۆߡ ێی ی ۆی ە ێیǘی یی ە ۆیی ڵەەی ەێی ەʐی ە ەڵێ ی یی ی ی. ەێی ە ەэەیە ە ەی ە ێʐی ی یێی ە ەی ە یۆە ڤیی ێەەە ە ʐی ەە ەی یەی ێی ەەڵ ە.

ڵ یەی ە ە ەی ی ەʐیјی یەی ە ی ە ێ ەۆی ێی ێە ە ێی јیە ە ڕۆە ۆی ەیۆە ەǡ ەڵ ێ ێییە ە ە یەی ە ە ێی ڕۆەی ڵی ەەیەە ۆ ەڕ ەە ە.