ʎێ ١٠ی ەڕۆ ۆی ١٥-٣-٢٠١٥ ەەیەی ەەی ەەە ۆۆەی ەڵی ە ی ەێ ەڕێە ە ەیە یە ێ ێی ەی ەە ە یێی ێԘە ە ۆۆەی ەڵی .

ێی ǎەیە ە ی ەڵی ێەی ۆۆڵی ەڵی یەەی ەѐ ەڵێی ە ە ەەەە ەەی ەەی ەەەی ەڵیی Ș.

ەە ەی یەەیە

یێ ۆ ەڵەەی ەڵی

ە ێی ەڕێ ۆۆەی ەڵی ە ی ەێ ۆ:

ەڕێ ەۆی ۆی ەڵیی یڵ

ەێ ەۆ ەیی ەڵیی یڵ

ەڕێ ڵێی ەڵی ە ۆی ێی یڵ

ڵ!

ەۆی ەەی ۆیǘی ەڵی ەەڵ ۆەی ڵی ەڕ ەی ی ..... ە ەǘی ەەی ۆڵی ە ۆی ەی ییی ە юێی ەی ە ەی ە ەەی ۆ ڕە ە ەڵǍۆی ڵیی ەێ ǘەەی ەی ە ڵی ڤیی ە ی ەیەی یی ەی ییی ی ەڵەە ە ێ ە ە یە ە ە ەەی ە ڵە یی ەە ەە ەێەە ۆی ی ەە ەە.

ێە ە ەڕۆ ١٥-٣-٢٠١٥ ەەە ۆۆەی ەڵی ە ی ەێ ۆیەەە ە ڵی ێ ۆەڵێ ǘی ەەیە ەە ێەی ەڕێҡ یی ێەی ەڕێ ە ۆڵی ۆڤۆەی ۆ ەڵ ە یی ە ǘیە ەە ە ێە یەی Șە ە ەсیێی ێ ەە ە ەی ە ە ە ێی ە ۆی یییەی ێە ەەێʡ ǘییە یی ە:

-͘ەی ەڵی ە ەی ە ەی یۆیی ێ ەەی юێی ە ەیی ǡ ی ەەی ێ ەەی یی ە ەی ە ەەە ێی.

-͘ەی ەڵی ەی Ș ە ەەەی ی یی ەی ییی ە ٢٧ ڵە ە ەە ەڵێ.

- ͘ەی ەڵی ە ێەی ۆۆەی ەڵی ە ی ەێەە ی Ș ۆ ەی ی یی ەی ییی ۆ ەەی ەی ڵی ەڵی Șە ۆ ەەј.

١٣-٣-٢٠١٥

ی ەێ ە ێ یەەی ە یەەی ی .

1.   ی یی

2.   ی یەی

3.   ی Ґیی

4.   ەەی یی ەی

5.   ۆەڵەی یی

6.   ی ەەʘێی

7.   ەەی ۆڕ

8.   ەڤەی ی ۆەڵی

9.   ێ یۆی

10.                     ۆڕی ێΘە ییە ۆ ϐی ی ێەڵە ٢٢٨ ێ

11.                     ی ٥٣ ێ

12.                     ێی ەە ۆ ی

13.                     ێی ێی ۆی- ǘ-

14.                     ەەی ۆیی ی ی ە ۆӘۆ

15.                     ەەی ە ۆ ǁی یی

16.                     ییۆی ییی یی

17.                     ێی ۆە

18.                     ێی یی ەە

19.                     ی ۆی

20.                     یۆی ی/ ەێ

21.                     ێی ەەی

22.                     ێی ۆی ۆ ەڕەێی ەەی ڵ.