ǐەیی ەی یەە ییە

ەە ە ەی ەەیی ی

ەەەی ێی ەی ێ ێە ەەییە ەی ۆەەی ەی یەە ییەی ە ی ەێѡ ێی 3/9/2014 ەەی ەەی یی ەی ەڕێە یەە ێەەی یەی ۆی ە ە ێیی ەی ǘی ۆەەە ۆ ی ی ۆەڵی ەڵ Șەیەە:

١- ێە ێ ی ۆ ەە ە یی ێی ە ە ە یییە ǐی ە ۆە ە ەڕێ ەۆی ەێی ە ǎۆی ەە ە ەەی ەەی Șەە ەڵ ێەەی ەی ەیی ی ەەэ Ȑیێ ۆی ٣١ی ǎۆی ەە ە ەۆیەە یی ەەێە ی یەە ێە ێی یە ە ییە ە ەەیەە یەی ۆ ەە ە ǎۆەەی ەەڕی ە یǘە ρەەەیە ێێی Ԙی ی ۆڤ ەێсێی ی ڵیە.

٢- یی ە ڕەیەیەی ەڵی ەێە ە ەҘەەی ی ەی ەەی ەی ی ەی Șێەە ە ٥٠٠ ی. ییەەی ǘێ ە ڵێی ە ە ی ەی ێ یی ǁ ێ ێەی ێڕ یە ی ەێ.

٣-ەی ە یەی ەی ێێەە ە ەۆیەە ە ە ە ێۆە ە ەی ەیەی ۆ ە ەی ێ ێیە ە ە ڕە ە ۆڕە ەی ۆەڵە ەە ەۆی ە. ەیەی ەێ ەەی ە ەی юێی ە ώ ە ەەی Ґیی ە ێ ە ەی ە ەی ەی ێە ەە ێەە.

٤- ێی ە ە ی ەی ەەюەی ەсە یە ەەەی ی یە ەی ەڵەێێەە.

٥-ی ەڵ ە ۆڕ ە ڕە ەەێێ ە یە ەڵەێێەە ە ە ییە ەێ ڕ ەێ.

٥- ۆەڵی ەڵی ڵی ەەیەە ە ە ʐۆیە ێەیەی ڕەیەییەی ە Șەی ۆڵی ۆۆییۆێی یی ی ەێی Ȑێڕێ.

ەێ ٣-٩-٢٠١٤

ی یەە ەە:

1- ی Ґیی

2- ەەی یی ەی

3- ی یی ێ ەێ

4- یەێی ەەەیی یی YNDK

5- ەەی یی

6- ەەی یی ј ە

7- ی ێҐی

8- ەەی Ґی یی

9- ی ەەەیی

10- ی ێԘەی یی

11- ی یی јی

12-ی یەی јی ێ

13-ی یی јی/ ێ

14- ی ێҐی یی

15- ۆەڵەی یی ј

16- ی Ґی ەەەیی ј

17- ی ەی ј

18- ەەی ەەەیی ی

19- ەەی јی ێیە

20- јی