ێی ی ەەی ەی ی Ґی ە

ʎێ ١١ی ۆی ٢-٢-٢٠١٣ ەڕێ ǘ ەی ەۆی ی ەەی ە یەی ێ ەی ەی ەەی یی ی Ґیی ی ە ی ەێѡ ەیە ەڤڵ ێ ەەϡ Әێی ی ەیە ە ەی ەјیەی ەەیەە ێی ێǡ ە یێی یە ە ەی ەەیی ە ە ێەی ێ یەە ییە ەیەی ێەی یەی ی ەەی ی Ґیی یەە. ەیەی یەە ی ی Ԙی ە ە ە ی ەەی ەی ۆەی ۆی ەی ەێ ەڕێە ە. ەە ەڤڵی ی Ґیی ی ی ە ۆە ۆ ەڕێەی ۆ ە ێی ی.