ەیەی ە ۆ ەۆی ͘ەی ەێ

ەڕێ ǘ ێیڤ ی ەۆی ەەی ەیی ͘ەی ەێی

ڵی Ґی ەۆ..

ی ەەی ەی ەڵە ۆ ێەەی ەی ی Ґیی ǘ ی ەەی ەی ە ۆ ەۆیەی ەەی ەی ەڵ ەیەە یی ەێی ی ە ێی ەی ەە ی ۆ Ȑەیەی ە ەە ەیەڕ ە ەی ێ ڵە ڕ ەێەە ێەی ێەێ.

ەڕێ ەۆی ͘ەی ەێ! ی Ґی ە ١٥-٨-١٩٩٣ ڕǐەیە ە ٢٤-٦-١٩٩٥ ۆڵەی јی ە ͘ەی ەێی ێە ە ڵی ١٩٩٩ ەی ەی ە یەی ێی ۆ ە ە ەی ە ەەی ڵی ٢٠١٠ ەێ ǐјەە ێǐەی ەە ێǐیǡ ەی ǘ ەی ە ەیۆ ە ێ ە ڵی ١٩٩٤ ە ێە ڕ ەэەە یۆێی ەێ ەێی ەڵ ەە ێی ێǐی ەەی ەۆ ە ١٧-٥-٢٠١١ ەەڵی ێەیەە ەڕێ ەەی ۆ ەی ە ١١٠٩٩ ە ٢٥-٥-٢٠١١ ی ە ەەی یی ەە ۆ ی Ґی Ȑێڕەە ەڕێ ەەی یی ە ی ە ٣١٤/١١٥٥١ ە ١٦-٦-٢٠١١ ی ەەی ە ەۆیەی ەەی ەی ϡ ەڵ ۆی ٢٦-٦-٢٠١١ ە ە ١٤٣٥٢ ە ێیی ەەی ەی ێە ەڵ ەیەە ǘ ەی ە ی ە ی Ґی ێ ەەی ۆ یەی یەێیی ییی ەە یی ۆ ەێڕەەی ە ەیەە.

یەە ە ۆ ە ەەە ە ۆ ەڕێ ەۆی ەێی ϡ ەە ەۆیەی ەێی ی ە ١٣٧ی ە ٢٧-٢-٢٠١٢ ەی ەۆیەی ͘ەی ەێی ϡ ەڕ ی یەی ەە ەڵ ەە ەە ۆ Ȑێڕەە ەی ەۆیەی ەەی ەی ەی ە ١٢٢٩ ە ۆی ٢٤-٥-٢٠١٢ ەە Ӂەەی ەۆیەی ەێ ەە ەە. ەە ەێیە ە ەێ ۆی ییی ەە ǐیە ەە ەڕێ ەەی ەۆ ەەی یی ەۆیەی ەێ ی ەە ۆ Ȑەڕێەە. ەیەی یەە ەڕێ ەڵێ یەی ەە Șە ە یەی ە ێۆە ڕ ەێ ەڵێ ە یی ە Șێ ێی ј ە ی یەێ ەیێ ۆیە ەڕی ەەڵ ەە ڕی ەێڕەەی ەی ی Ґی ەێ ە ە ەەە ەەە ی Ґی ەڵەیێ.

ەڕێ ǘ ێیڤ! ێە ە ە ۆی ێ ە ە ێۆ ϡ ەە ێ ی Ґیی ی ǐەی ە ە ێە ە ەە ەʘ ڕی ە ەەی . ێ ێیە ۆ ەەی یەی ی ە ێ ێ ەێ ەیە ەیی یەە Șێ یەێە ەȘێ. ەە ەی ە ۆ ی Ґیی Ȑەڕێەە ە ە ۆڵەʁێە ەی ەەڵ Șێە ێیە یی ە ێیە ی ە ەەڵ ەێ.

ەەڵ ێ

ێ ەە

Әێی ی

ی Ґیی

٢٧-٨-٢٠١٢