ǐەیەی 13ی ۆەەی ی ی ۆەی ەەەیی -

٢٥٢٦ی یی ٢٠١٣


ۆەەی ی 13 ی ۆەی ەەەیی -  ە ۆی [ 25 26 ی ڵ 2013 ] ە ەی ڕی Ӂەی   ەјەە ۆیی .
13ی ۆەەی ی ۆەی ەەەیی -   ە ۆی ێییی ەەەیی ییی ی ǡ ە ە ی ەە ە ێ. یی ەی ە ە  ەیەی ێەی ی یی. ەی ی ە ەەی ەە ە ێی ۆ ڵ . ە ی یڵ ̐ە ە ێی یی ەەی ێەی ەۆی ەێی ێەیەی ͘ەی ەێی ی ە .

ە یەی ە ە ی ێԘەԘ:

1.ەیی ەۆی ەێی ەڕێ ە ی ەڕێ ێ ەی ێە ێԘەی .
2. ەсی ѐێی ەەی یی یەێی ییی   ەڕێ ە ەی.

3. ەۆی ۆەی ە ەڕێ ەی .
4. ێەی ͘ەی ەێی ەڕێ ە ǎەیی.
5. ەڕەی ەڕێ ەی ǘۆی.
6. ەۆی یەێی ەەی ەڕێ یە ەڵ
7. ەۆی ی یی ی ( ǘ ) ەڕێ ی ەەی
8. ەۆی ی ی یی ( ی ) ەڕێ ی
9. ێەی ەەی ۆڕ ەڕێ ە ەە
10. ێەی یی یی ی ێ  ەڕێ ەی ەە
 
11. ێەی ی یی ەڕێ ی ەە
12. ێەی ی یی ەڕێ یǪی ۆی ( ی )
13. ەۆی ی ۆییی یی ەڕێ ەەی ی ە
14. Әێی ی ەەʘێی ەڕێ ەڵێ ە
15. Әێی ی یەی ەڕێ ەی
16. ەۆی ی یی ەڕێ یە ە
17. Әێی ی ڕҐی ەڕێ  ێ ەە
18. ێەی ی یی ǘѡ  ەڕێ ی ەی
19. ێەی ی یی ێڤەڕۆی ی یǡ ەڕێ  Ә ە
20. ێەی ی ۆەیی [ ǘ ] ەڕێ  ەە Ґ
21. ێەی یەی یی ەڕێ ەی ەەیی ەی ی
22. ێەی ۆەڵەی یی   ەڕێ ەی
23. ەۆی ی ۆڕی یی ی ەۆۆیǡ ەڕێ یە ە
24. ێەی ی ەەی یی ەڕێ ەە ی
25. ێەی ۆەڵەی ەەʘێی ەڕێ ە ەی
26. ێەی ی یی ی ی ۆǡ ەڕێ ەە
27. ەۆی ی یی یǡ ەڕێ .ەی ە
28. ێەی    ۆ ەڕێ ێی
29. ێەی ی یی ی
30. ێەی ی ەی یی ە ی ۆǡ ەڕێ . ی ۆ
31. ێەی ی ەی ەڕێ ی ەە
32. ێەی ێی یی ی ەڕێ ەی
33. ێەی یەێی ەەەیی یی ەڕێ ێ ەی
34. ێەی ۆۆۆی ە ۆیǡ ەڕێ ە ەۆی
35. ێەی ەەی ییی ە یǡ ەڕێ ەەی ە
36. ەیی ەۆی ۆەی ەڕێەەی ەڕێ ی

37. ەیی ەی ۆەی ەڕێەەی ەڕێ ە ی ێەە
ی ێە ەەی ە ە :
1. ی ێی -
2. ۆ ڤǘێ ی -
3. ی یی ی ǘ
4. ی یەێی یی - ی
5. ی یی
6. ی ەەʘێی
7. ی ۆییی یی
8. ی یەی
9. ۆەڵی یی
10. ی ەەی یی - Ϙ
11. ی ۆۆیی ǘ
12.
13.
14. ی یی - Ƙ
15. ی ەی
16. ی یی ی - ۆ
17. ی یی ی
18. ی ەی ی
19. ی ۆۆیی ی
20. ی Ґی
21. ی ەی یی ە ی
22. ی ۆڕی ییی  ێۆۆی
23. یەێی ەەەیی یی
24. ێی یی ی
25. ەەی یی ەی ەێ
26. ڤǘ یی -
27. ۆۆۆی ە ی
28. ڤ ە ۆی
29. ەی ǁەەی ǘیی ە ەێ
30. ەیی ی ە ۆ ەی
 
31. ەیی ی ە ۆ - ەڵی
 
32. ەیی ی ە ۆۆڵ - ی
33. ۆ
34. ییۆی ۆەڵە ێییە
35. ییۆی ەەیەی
36. یە ۆ ەڵی
37. یەێی ۆیی
38. ەەی ی ە ەڕ
39. ەڤ
40. ە ێی
41. ەەی ǐەیی ۆەیی
42. ǐѐی ەەی ی
43. ییییڤی یԘی ەڵی
44. یەڵ ەی
45. ۆەڵەی ەی  - ەێ
46. ەەی ی ەی
47. ەێ ی ی ی
48. یەێی ێϘی
 
49. ۆەڵەی ەی Ǫی ە ەی ەڕێ ەەی یەڤ
ێە ێە :
1. یەی یی
2. ۆەڵەی ەەʘێی
3. ڵی
4. ی یی ێڤەڕۆی ی ی
ی :

1.
2. ی یی
3. یەێی ییی
4. ەەی ۆڕ
5. ی یی ێ
6. ی یی
7. ی یی ǘ
8. یەێی ەەی
ە ە یەی ەەە ە 49 ێی ە 4 ێی ێ 8 ێ ە یی ۆە ەەڵ ەیەی ۆی یەە ǘیی ەەۆی ی ە ە ۆەەی ی (ۆەی 13) ۆەی ەەەیی ە ە.

ۆە ە ە Ӑیەی ۆەڵی ەڵی ێԪە ییە ەی ەەی ەەەیی ییی یەڕیی ەەەیی ە ەی ە ۆی ە ە ..
ە ۆی یەەی ۆە ەێی 11 ەیی ە یەەی ەڵ   ڵیەە.

 

ە ەی ەی ە ەیەی ەەڵ ۆی ە ڕیە ەە :
1. ە ەڵەی ەە ێ ە ە ییە ەەەیی یییە ە ە ەیەی یەێی ەەەیی یییی ۆ Șەە.
2. ە ۆ ەی ۆی یەێی ەەەیی ییی ی Șێ.
3. ەی ە ۆ Ϙی ەڕێ ۆە ە ییی یی Șێ.
4. ۆ یϘی ەڕێ ە ە ۆ " ەڵی ی ی ۆڵ " ەی ۆیی ێەەەیی Șێ.

5.   ی ەڵەی ەە ە ە ەی ۆەی ەڕێەەی   ەڕێ ە ۆۆ ە ی Ș.
6. ەʘەەی ەی ەیە ی ی ێەی ێی ۆی ȁێێ.
7. ʐییی ۆەی ی ǘی јیǡ ەەی ەیە ەۆی ەێ ۆە ەʁێە.
  8. ەەڵ ی یەی ەی ی ەە ەەȡ ј ӡ ەە .. ی ەҪە  ی ەڕەی یی ە ی یی ەە ەیʡ ەەی ێی یە ی ǘەیی ..ە ەیەی ۆەڵی یی ۆی ێۆ ȁێێ.

9. ە ۆی یەێی یی ۆی ەۆ ی ێ ە ەە ەԘѡ ی ۆی ە ەҐ ییەی ەڕێە ە ە ەی یە ۆѐیە ی Șێ.
10. ە ەەیǡ یەێی ە ەڵەەی Șێ ە ە یی یۆ ەȪێێ.
11. ە ێی ەەە یەە ەҐ ێەەەیە Șێ ە ە ەەی ێەی یە ی ێ ە ەە ەەیەی یی ۆԘە   ʐییی ەە ەڵی .
12. ی ەڵەی ێ Șێ ە ۆیی ە ە ێە یی ێی ەی ی ێێ ەەڵ یەەی ێەی ە ە ۆ ەەی Ș.
13. ی ییە ەەەیی یییەی ۆەڵی ە ە ە ێی ۆی یەێیەی ییۆ  ێ ێ ە ەە юێ یە ەە ەەڵ ۆۆییۆی ێ ێە Șە
14. ی یی ۆی ە ە ە ەیەەی ەێی ( ەی 2012 ) ە ە ەی ەەی ڵی ی ۆەە
15. ی ەۆیەی ەێی ە  ە ی ەј  ە یەی ەەەی ەێی   ە ە ەȐێ Ȑەڕێێەە ۆ ەی ەێ.
 16. ی ەی ј ەە ە ە ۆ ە یی یەێی یی ۆی ەۆ یی ەی ی Șە ە ە یەەە  یێی یە ە یە ەە ێێ.

ۆەەی ی   یۆێی ەی ێێǡ ۆێی ەۆیەی  ێ یێ ەڵ ەە ەی ە ۆە یϘ. ۆیە ەیە ۆی ۆڕی ەە . ۆ ۆەی ەڕێەە ۆیەی ییی ەڵȎ ە


ۆ ەۆیەی ە ەڕێە ەڵȎێ
1. یە ۆ
2. Ǫی ەیە
ۆ ۆەی ەێەە ە ەڕێە ەڵȎێ
1. ێ ی
2. ە ۆۆ
3. ۆ
4. ۆ
5. ۆ
6. ۆ یۆ
7. ەە
8. ۆی ەە
9. ەی ە
10. یەی ۆ
11. ەەی ەۆ
12. ی ی
13. ە ی
ەی یەە
1. ەیە ەڵ
2. . ەی ۆ
3. ە ەی


ۆ ۆیەی ییی ە ەڕێە ەڵȎێ

   1. ەی
2. ەیۆۆ
3. ڵە ەەی
4. ەە ە
5. ەیە ە
یەە
      1. ی ێی
2. یە
   


ۆەەی ی [ ۆەی 13 ] ی ۆەی ەەەیی ە ۆی یەەی ە  ǐەیە 11 ەییەی ەەی ڕǐەی:
  1. ڵی یە ەی ی ی ی ۆیەی ە ۆی ەی ۆی یی Ș.
٢-    2. ۆەە ە ێە ەە  ەەەیی ییییەەی ۆیەە ەە ەی ە ە ێۆی Ґی ە ەێی ەی ەەیەی ییی ەјە Ґە ەەی ە ە .
٣-     3. ییەی ۆەڵی ەڕ ە ەەی ەڵ Șێ ە ی ۆ ەەڵی ەە ەە ێ ێ. ۆیە  ە ەڵەەی ە ەۆ ە ەە ەیە ەەی ە ڕەۆ ەیەی ێیە ە  ی یە ی ە ێیە ەѪەڵʘیەی Ԙ Șە  ەی ی ێەێ Șە. ەە ە ەە ەј ە ەی ەەەی ەەڵی ەێی ی Ȑەڕێێەە ۆ ە   ێ ە ەی Ȑیێ.
4. ۆەە ێԪەی ۆی   ە ەیێ ە ی ەʘەەی ѡ ۆی  ەʘە ەیێ ی ی ە ە ە ە ەʘەە ەەیە ȁێ..
5. ە ǘ ۆەیەی ێ ەی ێە ەە ەی ەەەیی یی ەەڵ ەڵەی јی ۆ ەێ. ێە ە یییڤە ێیەی ەەی ەەەیی ǘ ە ڕە ڵ ەیی یی ێ ەەی ی ێ ەیەیە ەەەیی یییە ەەی ە ەۆی  یەێییەی ە ڵ ێێ ە ەڵ ۆەیە ەȘەێ. ەە ێە ی ەڵەی јی ەەی ە ە ییەی ی ێەێ Șێ ە ەە ەڕێ ۆە ە ییی یی Șە.

 6. ۆەەە ڕێە ۆەەی ەϡ  ەێѡ ەەە ۆ ە ی ۆەی "ی یی" ی ە јی ۆەڵی ەڕ ە ۆێی ەیێ.

7. ە ێۆی ەەەیی ە ۆەڵی ەیۆە ۆێی ێ ێیە ێە ەەەیی یییە ە ێەی ێԪەی ۆەڵی ەڕ ۆی ە ە ەیەی یەێیی ەەەیی ییی ێە ۆ ە ەی ۆی ەەەیی  یی  ۆی ە Șە.
8. ۆەە  ە ەێی ە ی ی ە ە یەڕیی ۆیی ە ە ی ەە ڵ Șە ەە ێەەی ە. ەەی ی ەʘە ەەە ەەیەی یییە ە یەێییە ۆییەیە.
9. ۆە ە ی ەƘی ەە ەەە ە ە ەەی ێە ی ەیەییە ەی ییەی  ەە ەی . ێیە  ە یەی یی یە ەە ێۆ ی یە Șێ.
10. ۆەە ەڵیەی یی ە ۆەڵی ی ۆ یۆیەی ۆیی ە ەێی ەە ەیێ ی ە ەی ە  ە ەە ی ی یەی ەەی ۆەڵیەی ی یە ەێی ە ە یۆەی  ۆڤیەی ی ێ.
 11. ۆەە  ی ەیǡ یǡ یەێی ەǡ ەەە یەە ەڵە ە ە ێە ی ە یەی ە ەەی ی ۆی ی یی ە ە ڕەǘی ی .ۆەەی ی ۆەی ەەەیی ۆەی 13
26 ی ڵ 2013 25 ۆ